Algemene voorwaarden Brunschot solar techniek b.v.

Artikel 1 Toepasselijkheid en begripsbepalingen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden van Brunschot solar techniek, gevestigd te Swalmen, hierna te noemen “Brunschot solar techniek b.v.”.
2. De koper cq. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als wederpartij. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: Per e-mail en per fax.
4. Onder annulering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
5. Onder opzegging wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op verbintenissen met Brunschot solar techniek voor de uitvoering waarvan door Brunschot solar techniek gebruik is gemaakt van het inhuren van derden.
8. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is c.q. wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 2 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van Brunschot solar techniek – in welke vorm ook gedaan – zijn vrijblijvend.
2. Indien de wederpartij een vrijblijvend aanbod van Brunschot solar techniek aanvaardt, heeft Brunschot solar techniek het recht om binnen vijf werkdagen na ontvangst van die aanvaarding het aanbod te herroepen, waardoor er geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.

Artikel 3 Overeenkomst
1. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdracht door Brunschot solar techniek is aanvaard.
2. Mondelinge afspraken binden Brunschot solar techniek eerst nadat deze schriftelijk door Brunschot solar techniek zijn bevestigd, dan wel zodra Brunschot solar techniek met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

Artikel 4 Prijzen
1. Alle prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief eventueel op de overeenkomst vallende belastingen, waaronder begrepen BTW en eventuele kosten.
2. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken c.q. de gebruikte materialen stijgt en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Brunschot solar techniek gerechtigd om deze verhogingen aan wederpartij door te berekenen.
3. Voor de met consument gesloten overeenkomst geldt, dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Inschakeling derden
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Brunschot solar techniek gerechtigd werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 6 Regiewerk
Indien Brunschot solar techniek een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden, al dan niet onder bij levering van materialen, van de wederpartij op regiebasis heeft aanvaard, dan is de administratie van Brunschot solar techniek bepalend voor het aantal gewerkte uren en verwerkte materialen.

Artikel 7 Verplichtingen van wederpartij
1. De wederpartij is verplicht:
a. de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken tijdens de normale werkuren van Brunschot solar techniek en onder de condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
b. water en energie kosteloos beschikbaar te stellen aan Brunschot solar techniek;
2. De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat, niet tot Brunschot solar techniek behorende, werkzaamheden van derden en/of leveringen tijdig worden verricht, zodat deze de uitvoering van de werkzaamheden van Brunschot solar techniek niet vertragen. Indien er een vertraging ontstaat die te wijten is aan de wederpartij (of doordat niet door Brunschot solar techniek behorende werkzaamheden/en of leveringen tijdig worden verricht) dan is Brunschot solar techniek gerechtigd de hiermee samenhangende kosten en/of wachtdagen/wachturen bij de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 8 Meerwerk
1. Brunschot solar techniek is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen.
2. Onder “meerwerk” wordt verstaan de uitvoering van werk en/of de levering van zaken voor zover dit uitgaan boven de bij overeenkomst overeengekomen hoeveelheden arbeidsuren, zaken en opslagen, een en ander voor zover dit meerwerk het gevolg is van:
– het schriftelijk of mondeling verzoek van of namens de wederpartij tot wijziging (of aanvulling) van de oorspronkelijke overeenkomst;
– omstandigheden die voor Brunschot solar techniek bij het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid niet te waren te voorzien zoals maar niet uitsluitend:

  • De omstandigheid dat de wederpartij aan Brunschot solar techniek bij het aangaan van de overeenkomst niet alle relevante gegevens heeft verstrekt;
  •  Gewijzigde overheidsvoorschriften.

3. Brunschot solar techniek zal de wederpartij tijdig wijzen op een uit een meerwerk voortvloeiende prijswijziging, tenzij de wederpartij de prijswijziging uit zichzelf had moeten begrijpen.

Artikel 9 Levering en uitvoering van de prestatie
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht en/of de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Brunschot solar techniek zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering in gedeelten wordt elke (oplevering) c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de Brunschot solar techniek per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

Artikel 10 Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Brunschot solar techniek is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Brunschot solar techniek is gerechtigd om aan wederpartij voor of na aanvang van de werkzaamheden een voorschot in rekening te brengen. Zolang een aan de wederpartij in rekening gebrachte voorschot niet is betaald, is Brunschot solar techniek gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De wederpartij is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.
3. Brunschot solar techniek is gerechtigd om 50% van de totale hoofdsom van het overeengekomen werk in rekening te brengen zodra Brunschot solar techniek is aangevangen met het verrichten van werkzaamheden.
4. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat Brunschot solar techniek wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. De wederpartij is alsdan de dan geldende wettelijke vertragingsrente verschuldigd aan wederpartij cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
5. De wederpartij is daarnaast, nadat zij daartoe door Brunschot solar techniek is gemaand, ter zake buitengerechtelijke kosten aan Brunschot solar techniek verschuldigd van 15% van de som van de hoofdsom;
6. Ter keuze van Brunschot solar techniek kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

Artikel 11 Ontbinding/opschorting/verrekening en tussentijdse opzegging
1. De wederpartij (niet zijnde de consument) doet afstand van alle rechten op (al dan niet gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen.
2. De wederpartij (niet zijnde de consument) doet afstand van alle rechten tot opschorting (uit welke hoofde dan ook) van zijn (betalings)verplichtingen jegens Brunschot solar techniek.
3. Indien de wederpartij, uit welke hoofde ook, een of meer tegenvorderingen op Brunschot solar techniek heeft, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vorderingen(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt, is hij aan Brunschot solar techniek een door Brunschot solar techniek nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede nader te bepalingen vergoeding aan Brunschot solar techniek te vergoeden.
5. Ingeval de wederpartij de overeenkomst annuleert binnen 5 dagen vóór het afgesproken tijdstip van aanvang van werkzaamheden door Brunschot solar techniek, is Brunschot solar techniek gerechtigd om alle reeds door Brunschot solar techniek in het kader van de uitoefening van de overeenkomst gemaakte kosten op de wederpartij te verhalen.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten
1. De ontwerpen, tekeningen, monsters, modellen en dergelijke, die door of in opdracht van de Brunschot solar techniek zijn vervaardigd en het daarop rustende auteursrecht zijn en blijven eigendom van Brunschot solar techniek.
2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Brunschot solar techniek voorbehouden.

Artikel 13 Garanties
1. Brunschot solar techniek aanvaardt door de uitvoering van zijn verbintenis geen verdere aansprakelijkheden en geeft geen verdere garanties dan voor zover deze bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk door Brunschot solar techniek zijn toegezegd dan wel voor zover deze uit de wet voortvloeien.
2. De garantie strekt zicht niet uit tot gebreken ontstaan na overname door derden of gebreken ontstaan door onvoldoende onderhoud van de wederpartij of gebreken ontstaan als gevolg van de door de wederpartij aangebrachte veranderingen.
3. De hier genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering/uitvoering, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn en ziet enkel op de door Brunschot solar techniek geleverde goederen/diensten.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Indien Brunschot solar techniek aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen hieronder in deze algemene voorwaarden is geregeld.
2. Beperkingen van de aansprakelijkheid van Brunschot solar techniek gelden in gelijke mate voor de personeelsleden van Brunschot solar techniek en voor derden waarvan door Brunschot solar techniek bij de uitvoering van de verbintenis gebruik wordt gemaakt.
3. Brunschot solar techniek is nimmer aansprakelijk voor schade (uit welke hoofde dan ook) die het gevolg is handelen of nalaten van Brunschot solar techniek, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de Brunschot solar techniek nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Brunschot solar techniek gesloten verzekering.
5. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Brunschot solar techniek – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden zoals partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen.
6. Brunschot solar techniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-of andersoortige stagnatie.
7. Brunschot solar techniek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken of onjuistheden van zaken die van de wederpartij of door de wederpartij ingeschakelde derden afkomstig zijn. Tevens is Brunschot solar techniek niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen die door de wederpartij of door de wederpartij ingeschakelde derden zijn verricht.
8. Brunschot solar techniek is niet aansprakelijk voor fouten en gebreken in de door de door wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang de wederpartij niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens Brunschot solar techniek heeft voldaan ter zake van de door Brunschot solar techniek aan de wederpartij geleverde of te leveren zaken, daarmee samenhangende werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, blijven de geleverde zaken eigendom van de Brunschot solar techniek.
2. Onverminderd de overige hem toekomende rechten wordt Brunschot solar techniek onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om, indien deze hem jegens Brunschot solar techniek aangegane betalingsverplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde zaken terug te nemen of, indien deze aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen.

Artikel 16 Overmacht
1. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, is Brunschot solar techniek gerechtigd te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
2. De wederpartij kan aan de opschorting, wijziging of ontbinding van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.
3. Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat de wederpartij niet van de verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtssituatie intreedt.

Artikel 17 Faillissement, surseance, WSNP
Brunschot solar techniek is gerechtigd om de overeenkomst tussen partijen te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van surséance van betaling verkeert of tot de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt toegelaten, tenzij de curator respectievelijk de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en voor de nakoming van de overeenkomst zekerheid stelt.

Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen Brunschot solar techniek en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
2. Alleen de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg is bevoegd van enig geschil tussen Brunschot solar techniek en de wederpartij kennis te nemen.